11 เมษายน 2562 แผนแม่บทบริหารจัดการน้ำ สร้างประเทศมั่นคง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/368486

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับภาคีด้านน้ำ 18 หน่วยงาน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งในปี 2562 องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์คือ “Living no one Behind” เพื่อเน้นความสำคัญของสิทธิการเข้าถึงน้ำสะอาดของประชาชนทุกคน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปกว่า 600 คน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558 -2569) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วยแผนแม่บท 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2) การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ 3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ และกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานเพื่อดูแลแหล่งน้ำและบริหารจัดการเพื่อให้ทุกชุมชนมีน้ำอย่างเพียงพอ ในการนี้ ธำรง ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค” ร่วมกับ สทนช. การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอนามัย ซึ่ง กปน.ได้นำเสนอข้อมูลโครงการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนเมืองอย่างเป็นระบบ อาทิ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 การจัดส่งน้ำบริเวณพื้นที่ชายขอบรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) โครงการ change for better เปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อที่ใกล้ครบอายุการใช้งานกว่า 5,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ กปน.ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง… เท่าเทียม… เพียงพอ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) และรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า